TRENDEN SKAL SNUS

Tre spissinger

PARTSSAMARBEID

ROBUSTHET

STANDARDISERING

Standardisering

HMS-regelverket er i hovedsak utformet med funksjonskrav som uttrykker hva som skal oppnås. Mange av kravene suppleres av henvisninger til industristandarder og normer, som indikerer hvilket sikkerhetsnivå som må nås for at funksjonskravet skal være oppfylt. Hensiktsmessige og oppdaterte standarder er derfor viktige forutsetninger for at reguleringsregimet skal fungere.

Negative tendenser
Både bruken av standardene og arbeidet med å utvikle de nasjonale og internasjonale standardene, er viktige sider av standardiseringsarbeidet. På begge områder ser vi noen negative tendenser. Blant annet har omfanget av spesifikasjoner økt betydelig – på bekostning av bruken av standarder.

Vi ser også et økt press på mer funksjonsbaserte standarder, altså at standardene blir mindre spesifikke. Det bekymrer oss. Dersom for mange av detaljene i standardene fjernes, presses behovet for detaljer – som alltid vil være der – enten inn i bedriftenes spesifikasjoner eller tilbake til at det er forskriftene som må inneholde detaljene.

Video: Hva bekymrer Ptil når det gjelder bruk av standarder? Se videointervju med Ptils Sigve Knudsen og Svein Anders Eriksson.

Gevinster
Det er viktig å prioritere og målrettet bruke ressurser på standardisering, slik at en kan hente ut gevinstene som ligger i å kunne bruke og ha tilgang til hensiktsmessige og oppdaterte standarder. Dette fremmer kostnadseffektive og sikkerhetsmessig robuste løsninger, ny teknologi og prosesser.

Vi ønsker derfor økt oppmerksomhet på oppdatering og utvikling av anerkjente nasjonale og internasjonale standarder, og at selskapene setter av tilstrekkelig ressurser til dette.

Følger opp bruk av standardene
Vi vil følge opp næringens arbeid på dette området med mer innsats enn vi har gjort til nå. Vi vil blant annet se på hvordan selskapene bruker de nasjonale og internasjonale standardene. Vi tror at det å bruke standarder er positivt både ved at man oppnår større grad av effektivitet, og at økt oppmerksomhet om bruken av standarder er det beste tiltaket for å få mer ressurser inn i utviklingen av dem.

I tillegg til å følge opp bruken av standarder gjennom tilsyn, vil vi også fortsette å bidra i arbeidet med utvikling av hensiktsmessige standarder.
 
sp6c731b - treasure saga - ntb scanpix - engangsbruk
1985: Alexander L. Kielland-ulykken i 1980 førte til omfattende endringer, blant annet med hensyn til organiseringen av myndighetsansvar. Den nye Petroleumsloven trådte i kraft i 1985. Foto: NTB Scanpix
+47 51 87 32 00

Pb. 599, 4003 Stavanger
Professor Olav Hanssens vei 10