TRENDEN SKAL SNUS

Tre spissinger

PARTSSAMARBEID

ROBUSTHET

STANDARDISERING

Robusthet

Presset på næringen innebærer at selskapene leter etter nye løsninger. Dette kan innebære forenklinger og reduserte utgifter, men også bidra til svekket robusthet og større usikkerhet.
 
Blant spørsmålene som melder seg er:
  • Vil de nye løsningene være robuste nok til å tåle morgendagens utfordringer?
  • Klarer bransjen å styrke sikkerheten når kostnadskutt, nedbemanning og effektivisering dominerer?
Næringen har vært gjennom store endringer. I løpet av det siste året har vi registrert et høyt antall alvorlige hendelser og svekkede HMS-resultater. Nå trenger næringen økt oppmerksomhet på robusthet for å kunne håndtere endrede forutsetninger og tilløp til hendelser.

Hva er robuste løsninger?
Robuste løsninger innebærer at selskapene må sørge for å alltid ha sikkerhetsmarginer som setter virksomheten i stand til å håndtere uforutsette hendelser. Robuste løsninger bidrar til at farlige forhold identifiseres og håndteres effektivt, med tilstrekkelig tid og ressurser til rådighet.

Kravene til robuste løsninger gjelder for teknologi, kapasitet, kompetanse, organisering og styring. Kravene gjelder alle faser av et anleggs levetid, fra nyere innretninger og driftskonsepter, til innretninger og anlegg i senfase.

Mye av forutsetningene for en god oppfølging av robusthet, både for de tekniske løsningene og organisering av arbeidet, ligger i kontraktene. Det er derfor viktig at de som jobber med kontrakter har kunnskap om hva robusthet innebærer.


Se videointervju med Ptils Finn Carlsen og Torleif Husebø om temaet robusthet.

Tilsyn
Vi følger opp næringens arbeid med robusthet som tema i planlagte tilsyn rettet mot
  • overordnede systemer og styring
  • verifikasjoner ute i den spisse enden, for å se på hvordan selskapene konkret sørger for robusthet i tekniske anlegg
  • hvordan organisasjonen er satt opp for å få til robust planlegging.
Vi vil også følge opp at selskapene utvikler rammebetingelser i kontrakt som sikrer sikker drift og robuste løsninger.

Gjennom verifikasjoner, tilsyn og prosjekter vil vi innhente kunnskap om hvilke endringer som kan føre til redusert robusthet og dermed svekkede resultater innenfor sikkerhet og arbeidsmiljø. Målet er å sikre at aktørene selv identifiserer negativ utvikling og velger løsninger som gir tilstrekkelig robusthet, og at virksomheten organiseres på en måte som reduserer risiko både på kort og lang sikt.

Robust betyr bunnsolid, kompakt, sterkt og slitesterkt; noe fysisk og mentalt motstandsdyktig, utholdende og varig. Robust er noe som tåler vær og vind og tidens tann, som tåler endringer og det uforutsette. Robust er et velegnet ord for å beskrive kravene til norsk petroleumsvirksomhet.

 
walk to work 2
Utvikling av enklere innretninger og nye driftsformer setter krav til næringens risikovurderinger.
Foto: Koninlijke Niestern Sander B.V.
+47 51 87 32 00

Pb. 599, 4003 Stavanger
Professor Olav Hanssens vei 10