TRENDEN SKAL SNUS

Tre spissinger

PARTSSAMARBEID

ROBUSTHET

STANDARDISERING

Partssamarbeid

Partssamarbeidet er sentralt i sikkerhetsarbeidet. I selskaper med et godt samarbeidsklima, hvor reell arbeidstakermedvirkning fungerer, bidrar samarbeidet positivt til arbeidet med helse, miljø og sikkerhet. Arbeidstakerne bidrar til at ledelsen får et godt grunnlag for vanskelige beslutninger, og når beslutningene så er tatt, er de også bedre forankret hos arbeidstakerne.

Nå ser vi et økt press på partssamarbeidet. Det bekymrer oss. Hvordan kan partene sikre at samarbeidet består i den vanskelige perioden næringen er inne i?
 
Hvordan følger vi opp?
Ptil skal bidra til økt forståelse i næringen for at medvirkning er et viktig premiss for helhetlig arbeid med HMS-risiko.

Områder vi vil følge opp i vårt tilsyn er:
  • Kapasitet og kompetanse hos vernetjenesten:
    Organisering, rolleforståelse, ressurser/tid, saksunderlag og involvering i viktige beslutningsprosesser
  • Bruk av AMU og forholdet mellom vernetjeneste og AMU
  • Samarbeid på tvers av aktører, særlig i grensesnittet mellom operatør og entreprenør
  • Bekymringsmeldinger.

VIDEO: Hva er konsekvensene ved svekket arbeidstakermedvirkning? Se videointervju med Ptils Ingvill H. Foss og Tone Guldbrandsen.

Utfordringer for vernetjenesten
Vi har over lengre tid sett at vernetjenestens rolle utfordres. Verneombudene blir flere steder ikke involvert tidlig nok i beslutningsprosessene, og de får ikke nok tid til å gjøre nødvendig vernearbeid. Flere verneombud forteller også at de sliter med å få nok opplæring, og at de ikke føler seg kompetente til å gjøre den jobben de er satt til å gjøre.

Varslinger
Den siste tiden har vi fått flere varsler og bekymringsmeldinger som gir indikasjoner på en negativ utvikling innen partssamarbeidet.

Vi følger opp hvert varsel og hver bekymringsmelding. Vi følger også opp selve varslerordningen, i samarbeid med Arbeidstilsynet.

31. mai arrangerte vi, i samarbeid med Arbeidstilsynet, en egen fagdag om varsling.
Se oppsummering fra fagdagen her.

 
johan sverdrup - statoil 1
2016: Oljehistorien fortsetter. Her jubles det over borestart for første produksjonsbrønn på Johan Sverdrupfeltet. Foto: Arne Reidar Mortensen/Statoil
+47 51 87 32 00

Pb. 599, 4003 Stavanger
Professor Olav Hanssens vei 10