Statusmøter om sikkerhet

- Statusmøtene er et godt eksempel på trepartssamarbeid på selskapsnivå, sier Bjørn Thomas Bache, tilsynsdirektør i Ptil.
- Statusmøtene er et godt eksempel på trepartssamarbeid på selskapsnivå, sier Bjørn Thomas Bache, tilsynsdirektør i Ptil.
Et nytt år er i gang, og med det starter også Petroleumstilsynet sin årlige runde statusmøter med aktørene i næringen. Møtene er viktige milepæler i tilsynets planlegging av aktiviteter mot selskapene i året som kommer.


- Statusmøtene er en form for årsmøte mellom oss og selskapene vi har mye dialog med gjennom året, forteller Bjørn Thomas Bache, tilsynsdirektør i Ptil.

- Her går vi i gjennom våre erfaringer med oppfølgingen av selskapet gjennom fjoråret, og forteller om hva vi kommer til å ha særlig oppmerksomhet på i året som kommer.

To-veis samtaler
I løpet av årets første måneder gjennomføres et trettitalls statusmøter med både operatører og entreprenører. Hensikten er å få til en dialog der både myndigheter, selskaper og verneapparat diskuterer selskapsspesifikke saker på et overordnet nivå.

- Selskapene presenterer de viktigste aktivitetene de jobber med, som for eksempel leteboringer, feltutbygginger, modifikasjoner eller omorganiseringer. De gir også sin vurdering av egen styring av HMS og hvordan de samarbeider med de ansatte.

- På møtet får vi også tilbakemelding på selskapets erfaringer med vårt tilsyn og saksbehandling, og om hvilken effekt tilsynene har hatt. Vi systematiserer tilbakemeldingene vi får, og tar disse med oss inn i planleggingen av våre tilsynsaktiviteter.

Trenden skal snus
- I år vil diskusjon om vårt Hovedtema 2017 – Trenden skal snus – være en viktig del av møtet. Vi har bedt selskapene om å reflektere rundt Hovedtemaet og de tre spissingene som ligger under dette – partssamarbeid, robusthet og standardisering, forteller Bache.

Han mener at statusmøtene er viktige milepæler i tilsynets planlegging av aktiviteter mot selskapene.

- Møtene vi ellers har med de enkelte selskapene gjennom året, dreier seg i hovedsak om konkrete saker på detaljnivå. I dette møtet diskuterer vi på et overordnet nivå, med en klar agenda, og hvor alle parter kommer til orde.

ANDRE NYHETER

+47 51 87 32 00

Pb. 599, 4003 Stavanger
Professor Olav Hanssens vei 10