Mye sikkerhet i godt samarbeid

- Godt samarbeid mellom arbeidstakere og arbeidsgivere har bidratt til å sikre et høyt sikkerhetsnivå i norsk petroleumsvirksomhet. Nå ser vi at samarbeidet er under press. Det er bekymringsfullt, sier tilsynsdirektør Ingvill H. Foss i Ptil.
Hva er konsekvensene ved svekket arbeidstakermedvirkning? Se videointervju med Ptils Ingvill H. Foss og Tone Guldbrandsen.

Partssamarbeid er en av spissingene for Hovedtema 2017 - Trenden skal snus.

Partssamarbeidet, både i to- og trepartsperspektiv,  er en vesentlig del av den norske forvaltningsmodellen. Godt samarbeidsklima og reell arbeidstakermedvirkning bidrar positivt i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet.  

- Når partene samhandler, betyr det at arbeidstakerne kan utfylle ledelsens bilde, slik at de har et godt grunnlag for å fatte vanskelige beslutninger. Når beslutningene er tatt, er de også bedre forankret hos arbeidstakerne, påpeker Foss.

- Det er et mål for Ptil at vi ved utgangen av 2017 kan se at det er reell arbeidstakermedvirkning i alle selskaper, og at næringen dermed får bedre beslutningsprosesser og redusert risiko for storulykker og skader, fastslår hun.

Konsekvenser
- Det store presset på partssamarbeidet bekymrer oss. Endringer og økte krav til effektivisering fører til høyere konfliktnivå, og vi ser oftere dårlig tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning. Varsler og bekymringsmeldinger til Ptil forsterker dette bildet.

- Konsekvensene av mangelfullt samarbeid kan være svekket beslutningsgrunnlag, dårligere beslutninger, dårligere forankring og dårligere helse, miljø og sikkerhet.

- Det må felles innsats til for å få partssamarbeidet til å fungere. Mellom ledelse og tillitsvalgte, og mellom selskap og verneombud. Ptil ønsker å bidra til økt oppmerksomhet om at medvirkning er et viktig premiss i helhetlig arbeid med HMS og risiko, understreker Foss.

- I år vil vi først og fremst se på vernetjenestens rolle - at selskapene setter av tid til nødvendig vernearbeid og at de sørger for at de ansatte sikres involvering i viktige beslutningsprosesser.

- Det er vesentlig at arbeidstakerne kommer inn tidlig nok, med tilstrekkelige ressurser - og at de på forhånd har fått nødvendig kompetanse for å gjøre arbeidet godt nok, sier Foss.

Økt kunnskap
- I 2017 vil vi også se på arbeidsmiljøutvalgets (AMUs) rolle, og selskapenes bruk av og erfaring med denne arenaen. Her er vi blant annet opptatt av forholdet mellom vernetjeneste og AMU, og av kompetanse og rolleforståelse, påpeker tilsynsdirektøren.

- Utfordringene er særlig store i grensesnittet mellom operatører og entreprenører. Derfor vil vi sette søkelys på samarbeidet mellom aktørene i næringen. Bekymringsmeldinger og innspill fra arbeidstakerne skal også prioriteres.

Toparts og treparts
Topartssamarbeidet foregår på bedriftsnivå, mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Funksjoner som arbeidsmiljøutvalg, verneombud og tillitsvalgte er sentrale i topartssamarbeidet.

Trepartssamarbeidet er betegnelsen på samarbeidet mellom myndigheter, arbeidstakerorganisasjoner og arbeidsgiverorganisasjoner. I petroleumsvirksomheten er det etablert flere faste fora hvor partene møtes til samarbeid – Sikkerhetsforum, Regelverksforum og Samarbeid for sikkerhet er de viktigste.

- Det er vårt inntrykk at trepartsarenaene fungerer godt. Der belyses viktige saker, og det er gode diskusjoner mellom partene, sier tilsynsdirektør Ingvill H. Foss i Ptil.

-  Derfor er vi nå spesielt opptatt av topartssamarbeidet, særlig at selskapsledelsen legger til rette for reell medvirkning av arbeidstakerne, sier hun.

Regelverkets krav
Den ansvarlige skal sikre at arbeidstakerne og deres tillitsvalgte gis anled­ning til å medvirke i saker som har betydning for arbeids­miljøet og sikkerheten i virksomheten etter krav gitt i og i medhold av arbeidsmiljøloven og denne forskriften. Slik medvirk­ning skal ivaretas i de ulike fasene av virksomheten.

Rammeforskriften § 13 Tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning.
 

ANDRE NYHETER

+47 51 87 32 00

Pb. 599, 4003 Stavanger
Professor Olav Hanssens vei 10