Marginene på rett side

- Å ha tilstrekkelig robusthet - noe å gå på - er en forutsetning for forsvarlig virksomhet. Det er også en forutsetning for kontinuerlig forbedring, sier Finn Carlsen, fagdirektør i Ptil.
Se videointervju med Ptils Finn Carlsen og Torleif Husebø øverst i saken.

Robusthet er én av spissingene for Hovedtema 2017 - Trenden skal snus.

I løpet av det siste året har Ptil registrert et høyt antall alvorlige hendelser og svekkede HMS-resultater i petroleumsvirksomheten.

- På bakgrunn av tendensen vi ser, vil vi nå legge vekt på at næringen sikrer tilstrekkelig robusthet i tekniske anlegg, organisatoriske forhold og operative løsninger. Dette for å kunne håndtere endrede forutsetninger og tilløp til hendelser, sier Carlsen.

- Vi ønsker at aktørene snur den negative utviklingen, slik at endringene ikke går på bekostning av nivået for helse, miljø og sikkerhet – men tvert imot bidrar til å heve det.

Det ukjente
- Vår industri har investert enorme beløp i tekniske anlegg, og vil investere store beløp i tekniske anlegg framover, sier fagdirektøren – og fortsetter:

-  Da er det veldig viktig at man stiller noen spørsmål: Har de tekniske anleggene nødvendig robusthet, og er man flink nok til å tenke robusthet i videreutviklingen av petroleumsvirksomheten, på sokkel og land?

- De organisatoriske forholdene er en annen side av dette. Selskapene må bygge inn tilstrekkelig robusthet i organiseringen av arbeidet og sørge for robuste operative løsninger, understreker Carlsen.

Krever langsiktighet
Robusthet kommer ikke av seg selv, det er noe selskapene må jobbe med helt fra de tildeles en utvinningstillatelse.

- Allerede når rettighetshaverne begynner å planlegge utviklingen av et felt, setter de nivået for hvor robust det skal bli. Det er med andre ord viktig å håndtere spørsmålet om robusthet i den aller første fasen, og samtidig jobbe kontinuerlig med robusthet i driftsfasen, påpeker fagdirektøren.

- Mange av feltene på norsk sokkel er i senfase. Vi ser at robusthet er spesielt utfordrende når innretninger og felt går mot slutten av levetiden. Det er også viktig å utvikle robuste løsninger for fjerning av innretninger og plugging av brønner.

Det store spørsmålet
De siste årene har næringen gjennomført store endringer. Mye av effektiviseringen og mange av reduksjonene har vært nødvendige, men det store spørsmålet er om selskapene har sørget for å ha nok robusthet igjen når endringene er gjennomført.

- Fram til nå har de hatt noe å gå på. Men har de fortsatt det - etter kuttene? Har de marginer for å takle det uforutsette? Og har de beholdt nødvendig kompetanse for å identifisere og håndtere risiko, spør Carlsen.

- Dette er problemstillinger vi for tiden jobber mye med i Ptil, påpeker han.

Rammebetingelser
De siste par årene har industrien jobbet iherdig for å utvikle nye rammebetingelser, og mange nye kontrakter er inngått.

- Nettopp i kontraktarbeidet ligger mange av forutsetningene for robusthet, både for tekniske løsninger og organisering av arbeidet mellom kontraktspartene.

- Vi tror det er potensial for å få robusthetsaspektet bedre fram i kontraktene. Derfor er det er viktig å sørge for at de som jobber med disse, har kunnskap om hva robusthet egentlig handler om – både når det gjelder tekniske og operative forhold.

Endringer
Ptil skal følge opp aktørenes håndtering av konsekvenser ved endring, og deres arbeid med å bedre robustheten.      

Det vil vi gjøre gjennom verifikasjoner, tilsyn og prosjekter, sier Carlsen.
Vi vil ha mer kunnskap om hvilke endringer som kan føre til redusert robusthet og svekkede resultatene innen sikkerhet og arbeidsmiljø - og på den måten vurdere hvordan aktørene iverksetter nødvendige tiltak.

- Målet er å sikre at selskapene selv identifiserer negativ utvikling og velger løsninger som gir tilstrekkelig robusthet. Virksomheten må organiseres på en måte som reduserer risiko både på kort og lang sikt.

- I tillegg vil Ptil utvikle metoder for å vurdere langsiktige effekter av arbeidet med robuste løsninger, både næringens og våre egne.

- Kunnskapsdeling mellom aktørene er svært viktig i dette arbeidet. Aktiv bruk av etablerte samhandlingsfora er en forutsetning.

Overordnet og konkret 
- Ptils tilsyn vil først og fremst rettes mot det overordnete perspektivet; hvordan systemer og styring ivaretar robustheten, påpeker Carlsen.

- Men parallelt vil vi gjennomføre tilsyn i den spisse enden av aktiviteten. Da vil vi blant annet se på hvordan selskapene konkret har sørget for å bygge inn robusthet i tekniske anlegg, og hvordan organisasjonen er satt opp for å håndtere robust planlegging.

 

ANDRE NYHETER

+47 51 87 32 00

Pb. 599, 4003 Stavanger
Professor Olav Hanssens vei 10