Robust beredskap

0m oss3
Fører omstillingsprosesser og effektiviseringstiltak til svekket beredskap? Ptil er i gang med en egen tilsynsserie rettet mot selskapenes styring av robust beredskap.
 
For å kunne møte fare- og ulykkessituasjoner skal næringen til enhver tid ha en effektiv beredskap. Beredskapen innebærer både tekniske, operasjonelle og organisatoriske forhold. Kjennetegnet på robuste beredskapsorganisasjoner er tilstrekkelig og kompetent personell, som er i stand til å håndtere uforutsette hendelser.

Beredskap i nedgangstider
Næringen gjennomfører nå flere omstillingsprosesser og effektiviseringstiltak for å tilpasse seg et lavere kostnadsnivå. Aktørenes ansvar for å sikre at krav til forsvarlig virksomhet, kontinuerlig forbedring og risikoreduksjon, er imidlertid like relevant også i tider med endringer. Dette ser Ptil nærmere på i en egen tilsynsserie.
 
- Det er i utgangspunktet ingenting i veien for å effektivisere og omorganisere, så lenge selskapene organiserer bemanningen på en slik måte at beredskapsorganisasjonen til enhver tid er i stand til å håndtere fare- og ulykkessituasjoner på en effektiv måte, sier Anne Marit Lie, som leder tilsynsserien i Ptil.
 
Tilsynsaktiviteten omfatter seks operatører og redere og utføres i form av dokumentgjennomgang på land og verifikasjon ute på innretningene.
 
- Vi er spesielt opptatt av å se på hvilke kriterier selskapene legger til grunn for en robust beredskapsorganisasjon, og hvordan de bruker bemanningen de har på en optimal måte.
 
- Ute på innretningene observerer vi øvelser hvor vi ser på om det er samsvar mellom planer og praksis. Hvilke oppgaver skal den enkelte gjøre i en beredskapssituasjon? Er oppgavene forenlige? Hva skjer ved fravær av nøkkelpersoner?

Tilsynsaktiviteten legger vekt på at risiko vurderes enkeltvis og samlet i forkant av beslutninger, og at besluttede tiltak ivaretar beredskapen både på kort og lang sikt.
 
 
+47 51 87 32 00

Pb. 599, 4003 Stavanger
Professor Olav Hanssens vei 10